StadgarMamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

                          Stadgar för Aneby älgskötselområde


Antagna den 23/4 2012 ock gäller för de jaktområden/jakträttshavare som genom avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.

&1

Älgskötselrområdets namn skall vara Aneby älgskötselområde.

&2

Beslutande organ inom älgskötselområdet är årsmötet ock styrelsemöte.

&3

Beslutsgång:

1. Styrelsemöte i Mars (före årsmötet),redovisning av föregående år.

2. Årsmöte i Mars.

3. Styrelsemöte i Maj,redovisning av spillningsinventeringen,förslag avskjutning.

4. Styrelsemöte i Juni,fastställande av (revidering av) skötselplan samt beslut om avskjutning.

&4.

Älgskötselområdets verksamhets och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 15 Mars-

14 Mars.

Ändamål

&5

Aneby älgskötselområde skall vara sammanhållande länk mellan de i området ingående sektionerna,där varje sektion utgörs av tidigare A- och Ä-områden.

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna sektionernas intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen.


Att genom samverkan mellan sektionerna skapa en älgstam med hög kvalitet.


Årsmöte 


&6

Årsmöte skall hållas årligen under Mars månad.Varje sektion äger vid årsmöte en röst/för varje hektar mark som sektionen disponerar inom älgskötselområdet.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående sektioner har rätt att närvara vid årsmötet med yttrande och förslagsrätt.

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark men som inte är jakträttsinnehavare har rätt att närvara vid årsmöte med yttrande och förslagsrätt.

Motion skall vara insänt till styrelsen via respektive sektion till älgskötselområdet senast 31 Januari.

Omröstning sker öppet.Personval skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det.


Extra årsmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.


Skriftlig kallelse till årsmöte sker genom styrelsens försorg senast 18 dagar före mötet till sektionerna.

På dagordningen för årsmötet skall förekomma


1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet,tillika rösträknare.

2. Justering av röstlängd.

3. Fråga om kallelsen skett på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning.

5. Styrelsens verksamhets och förvaltningsberättelse.

6. Revisiorernas berättelse.

7. Beslut om resultaträkning ock fastställande av balansräkning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Val av fyra ledamöter till styrelsen.(Arbetsutskott.AU,bestående av ordförande,vice ordförande,sekreterare ock kassör).

Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Varje sektion meddelar sin styrelserepresentant med ersättare.

10. Val av två revisiorer och en revisorsuppleant.

11. Val av ledamöter till valberedning samt sammankallande.

12. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets omfattning.

13. Information om anslutning av nya fastigheter.

14. Redovisning av föregående års avskjutning.

15. Redovisning av älgskötselplan.

16. Beslut om avgifter för täckande av älgskötselområdets kostnader.

17. Motioner.

18. Övriga frågor.


Styrelse

&7

 

Styrelsen består av AU valda av årsmötet

och av sektionerna anmälda ledamöter (en/sektion med ersättare).


AU väljs på två år.(Första året väljs hälften på ett år)

 

Valbar till AU är personer med jakträtt på älg/medlem i sektion inom älgskötselområdet.

Styrelsen är beslutsför då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie årsmöte där minst halva antalet ledamöter är närvarande.


Det åligger styrelsen


Att  fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna sektionernas områden inritade.


Att  hos länsstyrelssen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av älgskötselområdets omfattning.


Att  tillställa sektionerna kopia av registreringsbeslut och beslut om älgtilldelning.


Att  noga följa älgstammens utveckling ock vara uppmärksam på andra förhållanden som kan påverka avskjutningen inom området.


Att  till årsmötet avge yttrande över inkommna ansökningar från sektion om anslutning till älgskötselområdet.


Att  till årsmötet inkomma med förslag till avgifter.


Att  till länsstyrelssen/älgförvaltningsområdet insända uppgifter om jaktresultat ock inbetala avgifter.


Att   i samråd med skogsstyrelssen och markägarorganisationerna ta fram älgskötselplan.


Valberedning

&8

Älgskötselområdet ska ha en valberedning bestående av 4 ledamöter med bra geografisk spridning ock representation från olika delområden inom älgskötselområdet.


Den ledamot som deltagit längst tid i valberedningen ska normalt fungera som ordförande ock vara sammankallande för valberedningen.Ordförande/sammankallande för valberedningen ska avgå vid årsmötet.Ledamot i valberedningen tillsätts av årsmötet.


Föreskrifter för älgjakten


&9

1. jakten inom älgskötselområdet bedrivs inom sektioner.Inom varje sektions område skall jakten ske som om sektionsområdet utgjorde ett eget älgskötsel/licensområde.Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktområden.vid sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt de kommit överens om.


2. Det ankommer på varje sektionsområde att till styrelsen fortlöpande och senast den 15 December anmäla förändringar i markinnehav samt hålla fasighetsförteckning aktuell.


3. Fälld älg skall rapporteras till länsstyrelsen senast efter 14 dygn.

Ifylld blankett,käkhalva från vuxen älg och livmoder från vuxet hondjur inlämnas till uppsamlingsställen.

Avgiften för fälld älg inbetalas till kassören på det sätt styrelsen meddelat senast sju dagar efter jakttidens utgång.

Det åvilar jaktledaren att till styrelsen lämna älgobs-rapport senast vid den tidpunkt som följer av det gällande regelverket för älgobsen.

Sektionerna svarar för att spillningsinventering genomförs och rapporteras till styrelsen senast 05-10 varje år.


4. I varje jaktlag skall vid varje jakttillfälle efter älg finnas en utsedd jakledare.


Utträde ur älgskötselområde


&10 Jaktområden som önskar utträde ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till länsstyrelsen och styrelsen för älgskötselområdet senast 31 December.


Anslutning till älgskötselområdet


&11

Nya jaktområden som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall senast den 15 December skriftligen anmäla detta till styrelsen.Fråga om anslutning prövas av styrelsen vid extra styrelsemöte.

Det/de tillkommande laget/en betalar gällande registreringsavgift till länsstyrelsen.


Uteslutning ur älgskötselområdet


&12

Årsmöte får besluta om uteslutning av jaktområden/jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av årsmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.


Ekonomi


&13

För täckande av administrationskostnader och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får årsmötet besluta om att sektionerna skall erlägga viss avgift.


Ändring av stadgarna för älgskötselområdet


&14

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet.Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid årsmötet avgivna röster.


Upplösning av älgskötselområdet


&15

Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av årsmötet.Om älgskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid årsmöte avgivna röster eller på grund av att så många sektioner utträtt ur området att det inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde skall med bibehållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av årsmötet.